top
 
 
 
Прийнято Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині"
Четвер, 16 грудня 2021, 22:46

2021 12 16 VRU

Законом удосконалено окремі положення чинного Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» та врегульовано питання щодо переходу з 1 січня 2024 року на фінансування лікування методом трансплантації за програмою медичних гарантій для забезпечення подальшого розвитку цього напряму медичної допомоги в Україні.

Законом: уточнено термінологію та основні принципи здійснення трансплантації; уповноважено Міністерство охорони здоров’я України на затвердження умов та порядків вилучення, зберігання, тестування, обробки і використання окремих анатомічних матеріалів; розширено коло осіб, уповноважених законом на ухвалення рішення щодо порядку проведення вилучення анатомічних матеріалів, вибору реципієнта, проведення трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією; надано можливість використання сучасних засобів комунікації для волевиявлення громадян в сфері трансплантації (електрона згода); уточнено окремі положення процедури надання згоди на донорство, у тому числі вилучено положення щодо можливості призначення особою свого повноважного представника для надання згоди на посмертне донорство після її смерті тощо.

Відповідні зміни внесено до Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині».

Внесеними змінами до пункту 4 Розділу IV Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» визначено перехідний період для переходу до фінансування оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів за програмою медичних гарантій.

Проект Закону зареєстровано за №5831.

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині»

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 28, ст. 232):
1) з урахуванням алфавітного порядку доповнити статтю 1 термінами такого змісту:
«орган - це окрема, життєздатна частина тіла людини, утворена різними тканинами, яка зберігає свою будову, васкуляризована та має здатність виконувати фізіологічні функції з значним рівнем автономії»;
«тканина - анатомічний матеріал, сформований з груп подібних за будовою і функціями клітин та міжклітинної речовини»;

2) викласти абзаци шостий та сьомий статті 4 викласти в такій редакції:
«безоплатності трансплантації, що проводиться українськими закладами охорони здоров’я за кошти державного бюджету або в межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення для донора та реципієнта;
підбору оптимальної пари донор-реципієнт та врахування черговості (крім родинного та перехресного донорства)»;

3) у статті 8:
доповнити абзац четвертий частини першої після слова «трансплант-координацією» і коми словами «і яка», після слів «пов’язаної з трансплантацією» і коми словами «а також»;
абзац п’ятнадцятий частини першої викласти в такій редакції:
«визначає умови та порядок вилучення, зберігання, тестування, обробки і використання анатомічних матеріалів, призначених для трансплантації тканин»;

4) у статті 9:
частину другу в кінці доповнити словами «або уповноважена посадова особа спеціалізованої державної установи у сфері трансплантації органів, тканин та клітин»;
друге речення частини третьої вилучити;
частину четверту вилучити;

5) у статті 10:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Суб’єкти, які надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації та здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією, виключно на безоплатній основі для роз’яснення медичного та соціального значення трансплантації можуть залучати осіб (їх родичів чи законних представників), які були донорами, перенесли трансплантацію, вчасно не отримали необхідного лікування методом трансплантації, а також представників релігійних організацій, профільних громадських об’єднань.»;
частину другу вилучити;

6) у статті 11:
вилучити з назви статті слово «державні»;
у пункті 1 частини другої вилучити слова «або призначення нею повноважного представника»;
у частині третій вилучити пункти 2,4;
у частинах п’ятій та сьомій вилучити слово «супроводу»;
у частині шостій вилучити слово «державних»;
доповнити статтю в кінці новою частиною такого змісту:
«11. Порядок створення, функціонування та припинення інших інформаційних систем трансплантації визначається законодавством України, міжнародними договорами та власниками таких систем.»;

7) у статті 13:
частину десяту викласти в такій редакції:
«10. У разі проведення трансплантації органу, від донора-трупа, пари донор-реципієнт визначаються Єдиною державною інформаційною системою трансплантації органів та тканин.»;
у частині одинадцятій слова «донора анатомічних матеріалів людини, реципієнта або анатомічних матеріалів людини» замінити словами «реципієнта або органу»;
частину дванадцяту та тринадцяту викласти в такій редакції:
«12. Після визначення пар донор-реципієнт уповноважена посадова особа спеціалізованої державної установи у сфері трансплантації органів, тканин та клітин, негайно повідомляє про це заклад охорони здоров’я, до листа (списку) очікування якого включено реципієнта з найвищим рейтингом сумісності.
13. Дії трансплант-координатора закладу охорони здоров’я, до листа (списку) очікування якого включено реципієнта, порядок їх вчинення, дії медичного персоналу та порядок прийняття рішення про можливість застосування трансплантації реципієнту анатомічного матеріалу від донора-трупа, визначеного Єдиною державною інформаційною системою трансплантації органів та тканин, або про неможливість застосування трансплантації цього анатомічного матеріалу даному реципієнту із зазначенням причин, порядок визначення черговості пар донор-реципієнт визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.»;
8) у статті 14:
частину першу в кінці через крапку з комою доповнити двома абзацами такого змісту:
«дотримання вимог частини четвертої цієї статті щодо порядку та форми надання згоди на вилучення;
надання дозволу спеціалізованою державною установою у сфері трансплантації органів, тканин та клітин на вилучення.»;
частину четверту після абзацу шостого доповнити двома абзацами такого змісту:
«Письмова згода живого донора та згода батьків або інших законних представників живого донора на вилучення у нього анатомічних матеріалів, письмова відмова від раніше наданої такої згоди не потребують нотаріального посвідчення правочину чи засвідчення справжності підпису нотаріусом.
Письмова згода живого донора на вилучення у нього органу чи його частини надається донором особисто уповноваженому трансплант-координатору.»;
в частині п’ятій слова «анатомічних матеріалів» замінити словами «органів чи їх частин»;
частину 10 після слова «біоімплантатів» доповнити словами «та трансплантації тканин»;

9) у статті 15:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Вилучення у донора гемопоетичних стовбурових клітин проводиться безоплатно для донора. У випадках, передбачених законодавством, донор має право  на відшкодування витрат, пов’язаних із здійсненням донорства (крім витрат, пов’язаних з вилученням анатомічних матеріалів).»;
частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Відомості про потенційних донорів гемопоетичних стовбурових клітин вносяться до Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин у порядку, визначеному законодавством.»;

10) у статті 16:
частини четверту та п’яту викласти в такій редакції:
«4. Згода або незгода особи на посмертне донорство, заява про відкликання наданої раніше такої згоди або незгоди подаються у письмовій або електронній формі за підписом особи, яка висловлює своє волевиявлення, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Такі правочини не потребують нотаріального посвідчення чи засвідчення справжності підпису зазначеної особи нотаріусом
5. Відомості щодо наданих особою згоди або незгоди на посмертне донорство, письмової заяви про відкликання наданої раніше такої згоди або незгоди вносяться до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та тканин у порядку, визначеному законодавством.»;
у частині шостій вилучити слова «та зразок» і слова «письмової заяви про призначення, зміну чи відкликання повноважного представника»;
частини сьому-десяту вилучити;
у частині одинадцятій вилучити слова «не визначила свого повноважного представника,»;
у першому реченні частини дванадцятої після слова «особисто» вилучити слово «та»;

11) у статті 17:
частину другу після слова «для» доповнити словами «трансплантації тканин або»;
абзац третій частини третьої вилучити;

2. У частині третій статті 52 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19) вилучити слова «а також трансплант-координатор закладу охорони здоров’я».

3. Пункт 4 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 5, ст.31) в кінці доповнити через кому словами та новим абзацом такого змісту:
«за винятком медичних послуг щодо забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.
Реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів здійснюється відповідно до цього Закону з 1 квітня 2023 року.»

II.  Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України