top
 
 
 
Положення про Громадську раду при Міністерстві охорони здоров’я України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій
Середа, 23 червня 2021, 16:08

2021 06 23 Polog pro Gromadsku radu pri MOZ

15 червня 2021 року наказом МОЗ України № 1207 було затверджено нову редакцію Положення про Громадську раду при МОЗ України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України

15 червня 2021 року № 1207

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при Міністерстві охорони здоров’я України з питань співпраці

з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій

1.    Громадська рада при Міністерстві охорони здоров’я України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій (далі - Громадська рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, що утворюється при Міністерстві охорони здоров’я України та здійснює свою діяльність на громадських засадах.

2.    Метою Громадської ради є:

впровадження та розвиток інституту капеланства та системи душпастирської опіки у сфері охорони здоров’я;

сприяння духовному і фізичному оздоровленню українського суспільства, пропагування відповідальної поведінки та здорового способу життя, враховуючи взаємозв’язок духовного і фізичного здоров’я людини;

координації міжконфесійної співпраці у сфері охорони здоров’я;

підтримання постійного діалогу із церквами та релігійними організаціями, використання їх потенціалу при наданні медичної допомоги чи промоції здорового способу житті.

3.    У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями МОЗ, цим Положенням, а також своїми рішеннями.

4.    Основними завданнями Громадської ради є:

представлення позиції церков і релігійних організацій з питань діяльності МОЗ, сприяння всебічному забезпеченню свободи совісті, підтримання постійного діалогу із церквами та релігійними організаціями, використання їх потенціалу при наданні медичної допомоги чи промоції здорового способу життя;

напрацювання спільних поглядів з питань, що стосуються життя і здоров’я людини, вироблення та представлення офіційної позиції церков і релігійних організацій з цих питань;

обговорення актуальних питань забезпечення дотримання свободи совісті і віросповідання та задоволення релігійних і духовних потреб у сфері охорони здоров’я, підготовка та надання узгоджених пропозицій керівництву МОЗ;

забезпечення співпраці Всеукраїнські Ради Церков і релігійних організацій (далі - ВРЦіРО) з МОЗ шодо розвитку інституту капеланства та системи душпастирської опіки у сфері охорони здоров’я;

здійснення практичних заходів, спрямованих на впровадження та розвиток інституту капеланства та системи душпастирської опіки у сфері охорони здоров’я, участь в розробці та обговоренні проєктів нормативно-правових актів із зазначених питань;

організація та координація капеланської діяльності щодо здійснення душпастирської опіки у сфері охорони здоров’я, налагодження міжвідомчої співпраці і взаємодії щодо здійснення душпастирської опіки у закладах охорони здоров’я різних форм власності та різного відомчого підпорядкування; сприяння міжконфесійній співпраці у сфері охорони здоров’я; сприяння розвитку біоетики та гуманізації сфери охорони здоров’я, дотриманню високих духовних, морально-етичних та культурних цінностей у сфері охорони здоров’я;

організація та проведення конференцій, семінарів, нарад тощо з питань капеланства, релігії, духовності, моралі, етики та біоетики;

забезпечення співпраці ВРЦіРО з МОЗ щодо організації та проведення публічних громадських обговорень з основних напрямів його діяльності, нормативно-правових актів та їх проєктів, ініціатив МОЗ чи Громадської ради тощо.

5.    Громадська рада:

запрошує у встановленому порядку для участі у засіданнях Громадської ради керівників та фахівців МОЗ, експертів, представників установ, громадських, релігійних чи інших організацій;

утворює постійні та тимчасові комісії (робочі та експертні групи) відповідно до напрямів діяльності;

звертається до МОЗ щодо залучення до участі в роботі постійних та тимчасових комісій (робочих та експертних груп) спеціалістів МОЗ та підпорядкованих йому установ, за погодженням з їх керівництвом;

ініціює та виступає співорганізатором проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів та інших заходів з питань, віднесених до компетенції Громадської ради;

організовує і проводить конференції, семінари, наради тощо з питань капеланства, релігії, духовності, моралі, етики та біоетики;

бере участь в організації та проведенні конференцій, зборів, круглих столів, конгресів та інших публічних заходів з метою обговорення проблем у сфері охорони здоров’я, можливих шляхів їх вирішення та відповідних ініціатив МОЗ, а також задля більшого залучення громадськості до такого обговорення;

розглядає інші питання, пов’язані з основними завданнями Громадської ради.

6.    До складу Громадської ради входять представники релігійних організацій - членів ВРЦіРО та, за їхньою рекомендацією, інших інститутів громадянського суспільства, що здійснюють діяльність з питань, віднесених до завдань Г ромадської ради.

Задля якісного відображення та висловлення позиції церков і релігійних організацій склад Громадської ради щонайменше на дві третини складається з представників церков і релігійних організацій у порівнянні з представниками від інших інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань, благодійних організацій та інших).

7.    Персональний склад Громадської ради затверджується МОЗ.

8.    Громадську раду очолює Голова, який обирається членами Громадської ради строком на три роки.

Громадська рада на першому своєму засіданні обирає Голову Громадської ради. За власним бажанням або у разі систематичного невиконання своїх обов’язків Голова Громадської ради може бути звільнений від виконання покладених на нього обов’язків достроково за рішенням Громадської ради, ухваленим на засіданні.

Повноваження Голови Громадської ради переходять до новообраного голови за результатами голосування членів Громадської ради на найближчому засіданні, яке проводиться після закінчення строку повноважень чинного голови.

9.    Громадська рада обирає зі свого складу секретаря, який обирається та звільняється від своїх обов’язків на засіданні Громадської ради, або утворює постійно діючий робочий орган - секретаріат Громадської ради (далі -Секретаріат) у складі виконавчого секретаря та членів Секретаріату, обраних із числа членів Громадської ради.

Кількість членів Секретаріату визначається Громадською радою.

10.    Голова Громадської ради:

організовує підготовку та скликає засідання Громадської ради;

головує на засіданні Громадської ради;

керує діяльністю Громадської ради;

представляє Громадську раду у взаємовідносинах з МОЗ;

підписує рішення Громадської ради та інші офіційні документи;

може мати заступників, які обираються зі складу Громадської ради та звільняються від своїх обов’язків на засіданні Громадської ради.

Заступники голови Громадської ради виконують за дорученням Голови Громадської ради частину його функцій, а також беруть участь у підготовці, реалізації, впровадженні рішень та ініціатив Громадської ради.

11.    Члени Громадської ради:

беруть участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради та її робочих органів;

вносять пропозиції до порядку денного засідання Громадської ради; беруть участь у голосуванні на засіданнях Громадської ради, постійних та тимчасових комісій (робочих та експертних групах), членами яких вони є;

беруть участь у постійних та тимчасових комісіях (робочих та експертних групах), утворених Громадською радою відповідно до напрямів діяльності;

ініціюють залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

обирають та обираються до постійних та тимчасових комісій (робочих та експертних груп) (далі - робочі органи), що утворюються Громадською радою;

у разі незгоди з прийнятим рішенням, висловлюють власну думку, що долучається до протоколу засідання Громадської ради, або її робочого органу.

12.    Члени Громадської ради припиняють членство в Громадській раді на підставі рішення Громадської ради у разі:

подання членом Громадської ради відповідної заяви; відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин більше двох разів поспіль;

письмового повідомлення керівника інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства у Громадській раді;

скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представник якого є членом Громадської ради;

неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним.

13.    Секретар Громадської ради або Секретаріат (у разі його створення) забезпечує:

організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Громадської ради; підготовку порядку денного засідань Громадської ради з урахуванням пропозицій її членів відповідно до затвердженого плану роботи; підрахунок голосів на засіданнях Громадської ради;

ведення та оформлення протоколів засідання Громадської ради протягом трьох робочих днів з дати проведення засідання Громадської ради;

подання протоколів на підпис Голові Громадської ради та членам Громадської ради;

оприлюднення рішень Громадської ради та направлення їх на адресу МОЗ;

створення умов для доступу громадськості до інформації про діяльність Громадської ради;

контроль за виконанням рішень Громадської ради;

ведення діловодства у Громадській раді;

виконання інших організаційних функцій для здійснення Громадською радою своїх повноважень.

14.    Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на три місяці, у тому числі дистанційно (за допомогою засобів аудіовізуального зв’язку).

За ініціативою Голови Громадської ради або не менш як третини членів від складу Громадської ради може бути ініційоване позачергове засідання для вирішення окремих питань та / чи проведення додаткових консультацій.

15.    На засіданнях Громадської ради головує Голова, а за його відсутності - заступник Голови Громадської ради.

16.    Засідання Громадської ради проводяться відкрито. У засіданнях можуть брати участь з правом дорадчого голосу Міністр охорони здоров’я України, його заступники, керівники структурних підрозділів МОЗ, представники підвідомчих МОЗ установ та організацій, які відповідальні за питання, що є предметом розгляду на засіданні. За запрошенням Голови Громадської ради у засіданнях Громадської ради з правом дорадчого голосу також можуть брати участь представники релігійних, громадських, благодійних організацій та інших інститутів громадянського суспільства, сфера діяльності яких є предметом розгляду на засіданні Громадської ради.

17.    Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні (у тому числі дистанційно) не менш як половина членів Громадської ради.

18. Рішення Громадської ради приймаються шляхом відкритого голосування. Рішення Громадської ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість складу членів Громадської ради, у тому числі присутніх дистанційно. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Громадської ради.

Громадська рада може ухвалювати рішення шляхом обміну електронними листами, які одночасно надсилаються на адресу всіх членів Громадської ради, як під час постановки питання на голосування, так і під час самого голосування. Ініціювати таку форму ухвалення рішень можуть Голова Громадської ради або його заступники.

19.    У разі припинення членства у Громадській раді будь-кого з її членів кворум Громадської ради розраховується від кількості членів, що залишилися.

20.    Рішення Громадської ради оформлюються протоколом, який підписує Голова Громадської ради і присутні на засіданні члени Громадської ради та протягом 5 календарних днів з дати оформлення протоколу розсилається електронною поштою всім членам Громадської ради та МОЗ.

21.    Про конфлікт інтересів членів Громадської ради, Голови або інших учасників засідання може заявити будь-який учасник засідання. Заява про конфлікт інтересів члена Громадської ради, Голови або інших учасників засідання заноситься до протоколу засідання Громадської ради.

22.    У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у членів Громадської ради або інших учасників засідання та неможливості через це брати участь у роботі Громадської ради, вони письмово повідомляють про це Голову Громадської ради. У разі ненадання зазначеної інформації, відповідні особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

23.    У разі неподання інформації щодо існування конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо після прийняття рішення Громадської ради, — таке рішення підлягає перегляду.

24.    Громадська рада має право інформувати громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

МОЗ надає Громадській раді можливість використання власних інформаційних ресурсів, в тому числі електронних, задля більш широкого інформування громадськості про діяльність Громадської ради.

Угода про співробітництво між ВРЦіРО та МОЗ, Положення про Громадську раду, склад Громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення, план роботи, звіти про роботу, а також інші відомості про діяльність Громадської ради розміщуються МОЗ на офіційному вебсайті МОЗ.

Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

В.о. директора Департаменту організаційного забезпечення

Ірина ВЕЛИЧКО